top of page
Collection
MANDALA 
 
 
 
 

 

 

JAPANESE
BUDDHIST
PAINTINGS

 

NEPALESE
BUDDHIST
PAINTINGS

MITHILA FOLK ART

 

SIDDHAM
SANSKRIT
CALLIGRAPHY

 

Kanzouin Ryobu-Mandala

Eisuke somekawa

Konshi-kindei Ryobu-Mandala
Mitsuko Nishikawa

Kongo-Yasha Mandala
Masako Matsuzaki

Memyo-Mandala
Hiroko Yano

Niokyo-Mandala
Mitsuko Hori

Denshingonin-Mandala
Eisuke Somekawa

Nyoirinkannon-Bosatsu
Eisuke Somekawa

Fugen Bosatsu
Eisuke Somekawa

Fudo-Myoo
Eisuke Somekawa

Celestial Nymphs(ceiling painting)
Eisuke Somekawa, Mariko Kanemaeu,

Kane Kuma, Kazuko Komine, Yuko Suzuki, Mitsuko Nishikawa, Mitsuko Hori, Mariko Yao

Celestial Nymphs(wall painting)
Eisuke Somekawa

Mouju-Tokaizu
Mitsuko Kikuchi

Seikanzeon-Bosatsu
Mitsuko Hori

Ganeshu
Lok Chitrakar

Padmapani
Lok Chitrakar

Hannyaharamita-Bosatsu
Lok Chitrakar

Ryobu-Mandala
Lok Chitrakar

Achala
Lok Chitrakar

Bonji-Sankiemon
Giryu Kodama

Vajra
Giryu Kodama

Komyoshingon-Mandala
Tomoyuki Komine

Hannya-Bosatsu-Shuji
Tomoyuki Komine

bottom of page